SSK Primleri % 5 Düşürüldü (2008/10. Ayı Dahil)

Ali Karakuş

Ali Karakuş

SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak uygulanan (%9’u sigortalı, %11’i işveren hissesi) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ssk prim oranının işveren hissesinden 5 puanlık indirimin uygulanabilmesi için gerekli koşullar belirlenmiştir.

2008-93 Numaralı genelgenin, kanunun yürürlüğe girmesinden 1,5 ay sonra yayınlanması, 2008-10. Ay Ssk bildirgelerini , 2008-Kasım Ayı başından bugüne kadar elden veya e-bildirge ile kuruma veren işverenler %5’lik indirimden faydalanabilmek için bugüne kadar kuruma verdikleri 2008-10. aya ilişkin bildirgelerini İPTAL ettirerek, indirimden faydalanmak için tekrar bildirge vermek zorunda bırakılmışlardır. Tabi ki bugüne kadar bildirgelerini vermiş olanlar, yapacakları düzeltme işlemi sonucunda Damga Vergisini 2 defa ödemek zorunda bırakılacaklardır. İlave 11,20 ytl ödeyeceklerdir. Genelgenin geç yayınlanması nedeniyle SGK bu durumda olan işyerlerinden ikinci defa Damga Vergisi almamalıdır.

Çalışma hayatında bu denli büyük değişikliklerin yapıldığı yeni kanun ile ilgili uygulamaya geçilmeden önce, teknik ve uygulama altyapısı ile ilgili kapsamlı bir çalışma ve kurum içi eğitim süreçlerinin tam olarak bitirilmemesi ilave iş yükünün artmasına, bilgi karmaşasına yanlış işlemler yapılarak, cezai durumlara düşülmesine neden olmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81 nci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısımdan yapılması öngörülen 5 puanlık indirimden yararlanabilmesi için gerekli koşullar;

(Toplam %11 olan işveren hissesinin %6 sı işveren, %5 hazine hissesi)

1- Sadece özel sektör işyerleri yararlanabilecektir.

2- SSK ya tabi ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılar için
yararlanılacaktır.

3- ssk indirimden faydalanabilmek için, vadesi geçmiş olduğu halde ödenmemiş sigorta
primi, işsizlik primi ile idari para cezası borçlarının cezalarıyla birlikte ödenmesi
gerekmektedir. (Taksitlendirme ve yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlar
hariç)

4- Aynı İşverene bağlı olarak Türkiye genelinde bulunan tüm işyerleri için uygulama
ayrı ayrı yapılabilecektir. Borç olmayan dosyalar ssk indiriminden faydalanabilecek, borç
olanlar ise indirimden faydalanamayacaklardır.

5- Borçları bulunmayan özel işyerlerinin, indirimden faydalanabilmek için, aylık
ssk primi ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türüne seçerek, yasal süresi içinde
kuruma göndermeleri gerekmektedir.

6- 5510 sayılı Kanun türünün seçilerek, Kuruma aylık prim ve hizmet belgelerinin
gönderilmesi sırasında Kurumun veri tabanından vadesi geçmiş borçlarının
bulunup bulunmadığı sorgulanacaktır. Sorgulama sonucu borç olmadığı tespit
edilen işyerleri 5510 sayılı kanun türünü seçebilecektir.

7- ssk indirimden faydalanılarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine ait
tahakkuk fişlerinde belirtilen tutara ait ödeme vadesinde yapılmadığı takdirde
indirim hakkı kaybedilecektir. 5 puanlık indirim ve diğer primler de cezaları ile
beraber kuruma ödenecektir.

8- Borcu olan işverenlerin, bu borçlarını, Aylık prim ve hizmet belgelerini
kuruma göndermeden önce ödemeleri halinde indirimden faydalanabileceklerdir.

9- İşverenin, vadesi geçmiş borcu bulunmamasına rağmen, kurum kayıtlarında gerekli
düzeltme işlemlerinin yapılmaması nedeniyle indirimden faydalanamayan işyerleri
bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları
gerekmektedir. Yapılan başvuru sonucunda, kurum kayıtlarındaki düzeltmeler
sonrası borç kayıtları kapatıldığında ancak 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

10-Ssk aylık prim ve hizmet belgelerinin takip eden ayın 23’üne kadar kuruma
gönderilmesi halinde indirimden yararlanılacaktır. (Özel nitelikteki işyerlerinde
en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sine kadar
gönderilecektir.)

11- 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş ssk primlerinin yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sözkonusu indirimden yararlanılabilecek, buna karşın ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

12- Vadesi geçmiş borcu bulunmayan işverenlerin 5510 sayılı Kanun türünü seçmek
suretiyle yasal süresi içinde Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet
belgelerinden kaynaklanan borçları yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten
itibaren 15 günlük süre içinde KDV iade alacağından mahsup etmek suretiyle
ödemeleri halinde beş puanlık indirimden yararlanacaklardır.

13- Diğer teşvik kanunlarından yararlanan işverenler, diğer teşvik kanunları
kapsamına girmeyip 5510 sayıli Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren sigortalılarına ilişkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini, muaccel ssk primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmaması kaydıyla,

5510. Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebileceklerdir.

Bu Durumda olanlar ayrıca aşağıdaki seçenekler dahilinde de işlem yapabileceklerdir.

a) Sigortalıların tamamı için 5510. Kanun türünü,

b) Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510. Kanun
türünü,

c) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar için
4857, kalan altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,

d) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar ile
kalan altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü, seçebilecektir.

14- Alt işvereni (Taşeronu) bulunan Asıl işverenler kendi çalıştırmış olduğu
sigortalılardan dolayı Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunmamasına rağmen,
kendisine bağlı taşeron olarak çalışan farklı sayıdaki alt işverenlerin kuruma
borcu bulunması halinde 5 puanlık indirimden faydalanamayacaklardır.
Kuruma borcu olmayan alt işverenlerden herhangi birinin,ssk  indirimden
faydalanması için asıl işverenin ve kendisi dışındaki diğer alt işverenlerinin
borcunun olması, borcu olmayan işveren açısından indirime engel değildir.

15- 5 Puanlık indirim Ücretlinin Aldığı Brüt Ücret üzerinden Yapılabilecektir.

16- Hazine tarafından karşılanan 5 puanlık işveren hissesi işyeri kayıtlarında Gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Genelgenin 11.5 maddesinde ise

Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri ile sigorta prim

indiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi

düzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak işlemler çıkarılacak olan genelge ile ayrıca açıklanacaktır.

Denmekte, ancak tarihi hakkında net bir bilgi verilmemektedir. Bu durumda bulunan işyerleri açısından oluşa bu belirsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

GENELGEDEKİ ÖRNEK HESAPLAMA

Örnek 1- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (1) olan (D) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarına ait prime esas kazanç tutarı toplamının

5.000,00 YTL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden primler,

Sigorta kolları S.P.E.K. Prim oranı / % Prim tutarı / YTL

KVSK Primi 5.000,00 1,00 50,00

MYO Primi : 5.000,00 20,00 1.000,00

GSS Primi : 5.000,00 12,50 625,00

olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm ssk primlerinin,

5.000,00 X 5 % = 250,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,

5.000,00 X 6 % = 300,00 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,

5.000,00 X 9 % = 450,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,

olacaktır. Bu durumda, işveren tarafından ödenmesi gereken,

50,00 YTL (KVSK Primi)+ 750,00 YTL [(300,00 YTL + 450,00 YTL) MYO Primi] + 625,00 YTL (GSS Primi) = 1.425,00 YTL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan 30/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 1/12/2008 Pazartesi gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00 YTL tutarındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece karşılanacaktır.

Buna karşın, işveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki ssk primleri,

1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, 1.425,00 YTL + 250,00 YTL = 1.675,00 YTL’nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Ali Karakuş

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir