MALİ TATİL – 2009 (01.07.2009 – 20.07.2009)

Mali Tatil Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir;

Muhasebe meslek örgütleri tarafından uzun yıllardır hükümetler nezdinde yapılan girişimler sonuç vermiş ve 15.03.2007 tarihinde kabul edilen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun, 28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmi Gazetede Yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Mali Tatil Hangi Tarihlerde Uygulanacaktır;

Mali Tatilin, Kanunun 1. maddesinin 1. bendi gereği her yıl 01 Temmuz – 20 Temmuz (20’si dahil) arasında uygulanması karar altına alınmıştır. Haziran ayının son gününün tatil gününe rastlaması halinde, mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününden sonraki gün başlar. (Örnek; 30 Haziran tarihinin Pazar gününe denk gelmesi halinde; Mali Tatil Başlangıcı 02 Temmuz – Salı günü olacaktır.)

2009 Yılı Mali Tatili 01 Temmuz 2009 – Çarşamba Günü başlayıp, 20 Temmuz 2009 – Pazartesi günü sona erecektir.

Mali Tatile Rastlayan Yükümlülükler Ne Şekilde Uygulanacaktır;

Aşağıda sayılan ve son günü Mali tatile rastlayan işlemler ve yükümlülükler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacaktır.

1- Beyana dayalı tarhiyatta, Kanuni süresinde verilmesi gereken beyannameler, (Muhtasar, KDV, Damga (Sürekli-Süreksiz) beyannameleri)

2- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

3- Vergi ve kesilen cezalara karşı talep edilecek uzlaşma ve ceza indirim taleplerine ilişkin başvuru süreleri, İkmale Re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükellefin uzlaşma talep etme veya cezada indirim istemesi vergi/ceza ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 30 gündür. Süre sonunun Mali Tatile rastlaması halinde Bu süre de yine 27.07…. tarihine uzayacaktır. Uzlaşma sonucu ödenmesi gereken tutarların Mali Tatil dönemine denk gelmesi halinde, ödeme süresi mali tatilin sona erdiği 20.07… tarihinden itibaren 7 gün sonrası yani 27.07…. olacaktır.

4- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin sürelerde

Mali Tatile Rastlayan Muhasebe Kayıt Süreleri Ne şekilde Uygulanacaktır;

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken Muhasebe kayıt

Süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar

Örnek 1 :  Mükellef (F)’nin, 5 Temmuz 2007 tarihinde yaptığı satışa ilişkin olarak düzenlediği

aynı tarihli faturasını defterlerine kaydetme süresi (muamelelerin muhasebe fişi

kullanılmadan doğrudan defterlere kaydedildiği durumda), söz konusu faturanın

düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün olup, bu süre 15 Temmuz 2007 tarihinde

sona erecektir. Ancak, söz konusu sürenin mali tatile rastlayan 10 günlük kısmı

işlememiş sayılacağından, defterlere kaydetme süresi 30 Temmuz 2007 tarihinde

(bu tarih dahil) sona erecektir.

Mali Tatil Süresince İnceleme Yapılabilir mi ;

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Mali Tatil Süresince Mükellefe Vergi ve Cezaların bildirimi;

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Hangi Yükümlülükler için Mali Tatil UYGULANMAYACAKTIR

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır. İthalde alınan K.D.V. emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme fonuna ilişkin bildirim ve ödemeler hakkında Mali Tatil hükümleri uygulanmayacak olup, sayılan bildirim ve ödemeler her zaman olduğu gibi kanuni süresinde yapılacaktır.

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Beyannamelerin Ödeme Süresi de Uzayacaktır.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Mali Tatil Nedeniyle Ödeme Süresi UZAMAYACAK YÜKÜMLÜLÜKLER;

1- Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans

oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme

süreleri,

2- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma

Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

3- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

4- 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen

damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi

dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük

şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu

Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

5- Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.

Mali Tatilin Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Etkisi;

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

Özet

Ekonomik yönü öne sürülerek, çok kısıtlı bir zamana sıkıştırılıp yasalaşan Mali Tatil,

kapsadığı zaman açısından değerlendirildiğinde, yoğun ve yorucu mesleki iş yükünün arasında dinlenme ve toparlanmaya hiç vakit bulamayan muhasebe mesleğini icra edenlerin taleplerinin yerine getirilmesinde, neredeyse hiçbir etkisi olmamış, sadece adı Mali Tatil olan yeni bir kavram doğurmuştur. Mali Tatil ile getirilen Tatil, gerçek anlamda sadece 3-4 gündür. 3-4 gün’lük tatil için yasa çıkartılmasının ne kadar gerekli olduğu konusu, yorum yapmaya bile değmeyecek niteliktedir. Mali Tatil ile getirilen ve özellikli birkaç istisnanın dışında muhasebe mesleğinin genelini ilgilendiren beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile ilgili mali tatil öncesi ve sonrası durum incelendiğinde Mali Tatil’in aslında bu haliyle pek bir fayda sağlamadığı da net bir şekilde görülmektedir.

Türü Normal Beyan Tarihi Mali Tatil Beyan Tarihi Ertelenen Gün

Damga Vergisi 23.07.2009 27.07.2009 4 GÜN

Muhtasar 23.07.2009 27.07.2009 4 GÜN

S.S.K. 23.07.2009 27.07.2009 4 GÜN

K.D.V. 24.07.2009 27.07.2009 3 GÜN

Belirtilen Vergi Beyannameleri ile tahakkuk eden Vergilerin Ödeme Süreleri Mali Tatil döneminde 30.07.2009 (Normal Dönemde Her Ayın 26’sı) olup, ödemede getirilen erteleme sadece 3 gündür, S.S.K. primlerinin ödeme tarihinde Mali Tatil ile getirilen bir değişiklik olmamıştır.

Eski TÜRMOB başkanı CHP Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK ve arkadaşları tarafından 2009 Haziran ayında, Ağustos ayının mali tatil ilan edilerek, bir ay boyunca muhasebeci, mali müşavir, vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının tatil yapabilmesine olanak sağlayacak 7 maddelik yeni bir yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Meslek örgütlerinin ve mesleği icra eden tüm kesimlerin, tüm yılın yoğunluğunu, yorgunluğunu, üzerlerinden atmaları, yeni dönemi planlamaları, kendilerine ve ailelerine beyanname ve bildirimler arasına sıkıştırılmış küçük anlar değil daha nitelikli zaman ayırabilmeleri, biraz da kendi muhasebelerini yapabilmeleri için, Mali Tatilin kesintisiz olarak 1 ay boyunca uygulanması, bu süre içerisindeki tüm beyanname ve bildirimlerin izleyen ayın bildirimleri ile beraber yapılması ve ödemelerinin de aynı şekilde iki ayı kapsayacak şekilde yapılmasının sağlanması halinde Mali Tatil gerçek anlamını bulacaktır.

2009 TEMMUZ VERGİ – SSK TAKVİMİ

(MALİ TATİL DÖNEMİ)

TÜRÜ

DÖNEM

SON BEYAN
TARİHİ

SON ÖDEME
TARİHİ

BA-BS

2009-05

27.07.2009

DAMGA

2009-06

27.07.2009

30.07.2009

MUHTASAR – AYLIK

2009-06

27.07.2009

30.07.2009

MUHTASAR – 3 AYLIK

2009-04-06

27.07.2009

30.07.2009

KDV

2009-06

27.07.2009

30.07.2009

SSK

2009-06

27.07.2009

31.07.2009

MALİ TATİL BAŞLANGICI

01.07.2009

MALİ TATİL BİTİMİ

20.07.2009

MALİ TATİL SONRASI
İLK ÇALIŞMA GÜNÜ

21.07.2009

Ali KARAKUŞ

İstanbul

22.06.2009

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir