Kanun Kapsamında Yaralanılan Destek Unsurları

Kanun kapsamında  yararlanılan Destek unsurları şu şekildedir.

1-     Yapılan Ar-Ge veya yenilik harcamaları gider yazılmakta (direkt veya amortisman yoluyla), ayrıca Kurumlar vergisi matrahından düşülmekte,

2-    Kanun kapsamında Çalışan  nitelikli Ar-Ge personeli  ile destek personellerinin ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi stopajlarına, doktoralı çalışanlarda %90 doktoralı olmayanlarda %80 oranında istisna uygulanmakta,

3-    Kanun kapsamında Çalışanların Brüt ücretleri üzerinden kesilen Damga vergilerinin tamamına istisna uygulanmakta,

4-    Kanun kapsamında Çalışan personellerin çalıştıkları süreler için aldıkları Brüt ücretleri üzerinden Kesilen SSK primlerinin işveren hisselerinin yarısı devlet tarafından ödenmekte,

5-    Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge veya yenilik harcamaları %75’e varan oranlarda Tübitak tarafından hibe olarak projesi onaylanan firmaya nakden ödenmektedir.

Desteklerden  yararlanmak için gerekli koşullar

Uygulama esaslarını belirtildiği yönetmeliğin  5. Maddesinde Yapılan faaliyetin Ar-Ge  Destek
unsurlarından faydalanabilmesi için Hangi faaliyetlerin Ar-Ge  veya yenilik faaliyeti kapsamına gireceği detay olmasa da tanım olarak belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinde “Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.”  denilmektedir.

Yapılan bu tanım çerçevesinde,  Ar-Ge faaliyeti içerisinde olan firmalar,  projelerini hazırlayarak, Tübitak’a sunmakta, Destek unsurlarından faydalanabilen sektörlerden  uzman bilirkişiler ve akademisyenlerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılan başvuru içeriğinin Ar-Ge faaliyeti kapsamında Destek unsurlarından faydalanıp, faydalanamayacağına karar verilmekte, Destek unsurlarından faydalandırılmalarına layık görülen projeler için süreç başlamaktadır.

Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler

Yönetmeliğin 6. Maddesinde Ar-Ge ve Yenilik sayılmayan faaliyetler belirtilmiştir.
“Madde-6 Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile  üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin
kullanımı,
f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin
çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve
seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına
hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.”

Ar-Ge destek unsurlarından faydalanmak isteyen firmaların başlangıçta,  en çok tereddütte kaldığı konuların başında Projelerinin Ar-Ge veya Yenilik kapsamında olup olmadığıdır. Bu konunun başvuru yapılmadan iyi bir şekilde incelenip netleştirilmesi, zaman ve iş gücü kaybının önlenebilmesi için önem arz etmektedir.

Başvuru  yapılmadan önce Projelerinin,  Yönetmeliğin 5. ve 6.  Maddesinde belirtilen Ar-Ge veya  Yenilik  faaliyeti kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi  ayrıca konu hakkında bilirkişilerden destek  alınması uygun olacaktır.

Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamında yararlanılacak harcamalar

1-    İlk Madde Malzeme Giderleri
2-    Yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve benzeri giderler
3-    Amortismanlar
4-    Personel  giderleri
5-    Genel  giderler
6-    Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
7-    Vergi, resim ve harçlar

Ar-Ge indiriminin uygulamasında istenilen belgeler

Ar-Ge indiriminden yararlanacak işletmeler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
İlgili kamu kurum kuruluşları ile Tübitak tarafından onaylanmış,  aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verirler. (Ar-Ge indirimi için belirtilen belgelere YMM tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır)

 

1-    Ar-Ge Merkezlerinden; Ar-Ge Merkezi Belgesi ,

2-    Proje esaslı Ar-Ge indiriminden yararlanacak olanlardan ise teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Ar-Ge ve Yenilik Projesi Değerlendirme Raporu” veya “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Kararı” veyahut proje sözleşmesi,

3-    Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

4-    Ar-Ge merkezleri, teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelerde çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarını gösteren liste,

5-    Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.
6-    Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge indiriminin uygulanabilmesi için birinci fıkrada belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri için yukarıda sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir