AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Kanuni Dayanak

AR-GE (Araştırma Geliştirme) Faaliyetlerinin Desteklenmesine yönelik 5746 sayılı Kanun
28.02.2008 Tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilerek 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımını izleyen ayın başından  itibaren (01.04.2008) yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yayımı sonrası  Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan  yönetmelik, Sayıştay’ın görüşünün alınması sonrası,  31.07.2008 tarih  ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak  01.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun hükümlerinden faydalanılmaya başlanılan 01.04.2008 tarihi ile uygulama esaslarını açıklayan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.08.2008 arasındaki  dönem için bahsi geçen destek unsurlarından kanun hükümleri ve yönetmelikte yapılan açıklamalar çerçevesinde yararlanılacaktır.

Kanun hükümleri yanında, Destek unsurlarının uygulama esaslarının açıklandığı ve 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik dışında,  ayrıca 3 adet tebliğ ile de Uygulamaya dair değişiklikler  yapılmıştır.

Değişiklik ve açıklamaların yer aldığı,
* 06.08.2008    tarihli      1 no’lu   tebliğ ile gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar,
* 24.03.2009    tarihli      2 no’lu   tebliğ ile gelir  vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin değişiklikler,
* 07.07.2009    tarihli      3 no’lu   tebliğ ile damga vergisi istisnası uygulamasına açıklamalar aynı tarihli resmi gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SGK tarafından;  Söz konusu teşvik uygulamasının usul ve esasları ise
*25/09/2008 tarihli   2008/85 sayılı ve *06/02/2009 tarihli  2009/21 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır.

Desteğin Amacı

Kanunun amacı , Ar-Ge faaliyetleri sonucu,  geliştirilecek yeni yöntem, süreç ve sistemlerin  devreye alınması ile elde edilecek Teknolojik Bilgi sayesinde teknoloji  yoğun üretim yapılmasının desteklenmesi,  ülke ekonomisinin Uluslar arası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Daha somut olarak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi  ile  ortaya  çıkacak Teknolojik yenilikler  ile
üretim yöntemlerinde ve üretim süreçlerinde yapılacak  iyileştirmeler,  verimliliğin arttırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini  ve kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayacak bu yolla  özellikle uluslar arası ürünlerle gerek iç piyasada ,  gerekse dış piyasalarda,  kalite ve fiyat yönünden rekabet edilebilirlik sağlayacaktır.
Sağlanacak toplam fayda ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Ar-Ge faaliyetlerinin Desteklenmesi ile hedeflenen diğer bir unsur ise;  nitelikli işgücü istihdamının arttırılmasını desteklemektir. Yıllardır, Türkiye’de istihdam alanı bulamayacağı kaygısıyla,  Beyin Göçü diye adlandırılan ve sadece Türkiye için değil Tüm gelişmekte olan ülkelerden çeşitli özendirici teşvik ve sağlanan imkanlar ile gelişmiş ülkelerdeki teknoloji merkezlerine ve firmalarına daha üniversite yıllarında gitmeyi tercih eden gençlere,  Türkiye’de iş hayatına atılabileceği veya çalışabileceği alanlar yaratılmasıdır.

Destek unsurları (indirim, istisna, teşvik)

1 – Kurumlar Vergisi istisnası
2 – Gelir Vergisi Stopajı istisnası (Çalışanların maaşından kesilen G.V.)
3 – Sigorta Primi Desteği
4 – Damga Vergisi İstisnası
5 – Tekno girişim Sermaye Desteği

6 – Hibe Desteği (Ar-Ge Harcamalarının belli oranda nakden hibe olarak ödenmesi )

Destek Süreci  ve Getirisi

Destek süreci  için öncelikle ;  Proje sahiplerince gerekli araştırma yapmaları, yaptıkları araştırma ve değerlendirme sonunda projelerinin  Ar-Ge veya yenilik kapsamına girdiği konusunda hemfikir olunmalıdır. Daha sonra proje için Tübitak’a (www.tubitak.gov.tr) İnternet üzerinden başvuru yapılmalıdır.
Başvuru öncesinde destek programına ait Uygulama Esasları’nın detaylı olarak incelenmesi programın işleyişi ve göz önünde bulundurulması gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.  Proje önerisinde olması istenen bilgilerin tamamını görebilmek için boş proje başvuru dokümanını incelenebilir ve ölçütleri gözden geçirilerek proje önerisi  hakkında değerlendirme yapabilir. Ayrıca projenin desteklenmesi durumunda, proje kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin giderlerin nasıl ve ne şekilde beyan edilmesi gerekeceği hususlarına ilişkin olarak, destek süreci dokümanı olan  Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunu incelenmesi de faydalı olacaktır.

Tübitak’a Proje başvurusu, değerlendirilmesi, desteğe layık görülmesi  sonrası Tübitak tarafından verilen Destek karar yazısı ile Desteklenen proje ile ilgili faydalanılacak indirim, istisna ve teşvikler ile ilgili detay açıklama,  5746 Sayılı Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerden alıntılar yapılarak ilerleyen bölümlerde açıklanmaya çalışılmıştır.

Uygulamada, Projesi desteğe layık görülen firmaların eksik bilgi nedeniyle destek unsurlarının bir bölümünden faydalanamadığı veya eksik faydalandığı  görülmektedir.  Proje Başvurusu yapılmadan önce Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler dikkatle incelenmeli, Projenin onaylanması halinde firmaya sağlanacak destek unsurlarının sağlayacağı faydalar için detaylı bir bütçe yapılmalıdır.  Bu sayede proje onayı sonrası yararlanılacak destek unsurlarından  gelecek  ilave finansman etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Süreçteki önemli konulardan diğeri ise; Gerek Vergi daireleri gerek Sosyal Güvenlik Kurumları ile  diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak indirim, istisna ve teşvik taleplerinin kanun, yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere uygun olarak yapılmasıdır. Uygun yapılmayan işlemlerden dolayı ileride cezai veya hak mağduriyetine yol açabilecek uygulamalarda karşılaşılan diğer sorunlardandır.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir